Cai Hong Tian Tang (彩虹天堂) Lyric – Liu Genghong (Will Liu)

我不知不覺 又徘徊在從前Wǒ bùzhī bù jué yòu páihuái zài cóngqiánUnconsciously, I have wandered back to the past again 秋風悄悄的呼喚 聽來盡是孤單Qiūfēng qiāoqiāo de hūhuàn tīng lái jìn…

Sharing is caring
View More Cai Hong Tian Tang (彩虹天堂) Lyric – Liu Genghong (Will Liu)